Anders Bille Rigsmarsk; (f 19. marts 1600 † 10. november 1657).

Søn af Erik Jensen Bille til Rønnowsholm og hustru Mette Banner Andersdatter.

Som ung i udenlandsk krigstjeneste - han blev i 1626 løjtnant i hertug Bernhard af Weimars rytterregiment i Christian 4.s hær i Tyskland og i 1627 blev han ritmester.

Han fik tildelt Rygårds len i 1631 og var lensmand på Øsel fra 1634 til 1642. I 1642 rigsmarsk og blev samtidg forlenet med Vestervig len som han i 1650 fik ombyttet med Skanderborg len.

Anders Bille deltog på dansk side i Torstensonkrigen 1643 til 1644. Efterfølgende rejste han i 1646 spørgsmålet om en ny hærordning idet han mente at den nationale hær skulle øges og befæstningsanlæggene styrkes. Ordningen trådte først i kraft 1653.

Da svenskekrigene brød ud i 1657 blev Anders Bille øverstbefalende over styrkerne i Holsten. Han måtte efter at have erobret Bremen stift trække sig tilbage til Frederiksodde (Fredericia) hvor han blev hårdt såret, da svenskerne stormede fæstningen 24. oktober 1657. Han døde et par uger senere i svensk fangenskab.

Anders Bille blev 14. december 1628 gift med Sophie - datter af Jacob Eriksen Rosenkrantz til Arreskov og hustru Pernille (Gyldenstierne). Hustruen døde 1667 og overlevede Anders Bille med 10 år.

Print/export