Isac Wilhelm Tegner (20. maj 1832 - 16. oktober 1909) generaldirektør for DSB 1889-1902. T. er født i Helsingør 20. Maj 1832 og Søn af Kapitajn, Kæmner og Dampskibsexpeditør sammesteds Ludvig T. (f. 1805 d. 1893) og Frederikke f. May (f. 1813 d. 1895). Han indtraadte som Elev paa den kongl. militære Højskole i 1850, blev efter Oprykningsexamen i 1853 Sekondlieutenant à la suite i Ingeniørkorpset og afgik fra Skolen i 1855 til Tjeneste ved Korpset. Her ansattes han strax ved Ingeniørtropperne, men forflyttedes endnu s. A. til Vejtjenesten i Kongeriget, der den Gang var underlagt Korpset. I 1861 forfremmedes han til Premierlieutenant og ansattes senere paa Aaret som Afdelingsingeniør ved Kontrollen med Jærnbaneanlæggene i Jylland og Fyn. Som Følge af den efter Krigen 1864 stedfundne Reduktion erholdt han 27. Jan. 1865 Afsked af Krigstjenesten, men fortsatte sin Gjerning ved førnævnte Kontrol, hvis Chef han blev i 1867. I 1869 udnævntes han til Overingeniør ved Kontrollen og tillige til Overingeniør for de nye Statsbaneanlæg, derunder Dampfærgeanlæggene og den faste Bro over Limfjorden, og han blev s. A. Justitsraad. I sin Stilling som Overingeniør var han Medlem af Bestyrelsen for Havneanlægget ved Esbjærg 1871-74, af Kommissionen af 1878 angaaende Kjøbenhavns Banegaards Udvidelse, af Kommissionen af 1886 angaaende Ordningen af Jærnbaneforholdene i og ved Kjøbenhavn og af Kommissionen af 1888 angaaende Anlæg af Frilager og Frihavn ved Kjøbenhavn.

1. oktober 1889 udnævntes han til Generaldirektør for Statsbanedriften, men beholdt ved Siden heraf sin Virksomhed som Overingeniør ved Statsbaneanlæggene. I 1893 frasagde han sig Justitsraadstitelen, og fra 1. Aug. 1902 at regne entledigedes han som Generaldirektør, men beholdt Stillingen som Overingeniør, som han endnu beklæder.

T. har saaledes i over 40 Aar været knyttet til det danske Jærnbanevæsen, og i dette Tidsrum har han udfoldet en betydelig Virksomhed ved samme, i det han har medvirket ved Anlæg af Statsbaner, Dampfærger og Privatbaner til Værdier henholdsvis af o. 100, o. 5 og o. 30 Mill. Kr. Under hans Generaldirektorat er der ogsaa gjennemført flere vigtige og omfattende Jærnbanelove, saaledes Lovene af 1892 og 1898 om Statsbanedriftens Ordning og Loven af 1896 om Statsbanernes Taxter.

– Han ægtede 18. Sept. 1860 Hedvig Drejer (f. 28. Febr. 1842), Datter af Botanikeren Salomon D. (IV, 334).

Tychsen, Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1893.

Se også:

Print/export