Tilsynet med privatbanerne

Etableret 1919 Nedlagt ved overgang til Jernbanetilsynet 1. august 1996

Oprindelig blev tilsynet med privatbanernes drift varetaget af Kommissarierne ved Anlæg af Jernbaner. Ved lov 35 af 8.3.1909 om Kommissiarier ved jernbanerne m.m. blev dette tilsyn henlagt direkte under Ministeriet for Offentlige Arbejder, der ansatte en honorarlønnet ingeniør som teknisk tilsynsførende. Ved lov 291 af 15.4.1919 ang. tilsynet med privatbanerne oprettedes Tilsynet med Privatbanerne som et direktorat uden for og under ministeriet.

Ved lov 53 af 14.3.1931 om statshjælp til privatbanerne nedsattes et Privatbaneudvalg på 7 medlemmer med en af ministeren for offentlige arbejder udnævnt formand og i øvrigt bestående af 4 repræsentanter for Rigsdagen samt formanden for Danske Privatbaners Fællesrepræsentation og direktøren for Tilsynet med Privatbanerne. Udvalget skulle gøre indstilling til ministeriet om, hvilke baner der kunne komme i betragtning, og om hvorvidt statshjælpen skulle ydes som lån eller tilskud og om vilkår i øvrigt.

Fra 1934 til 1956 havde Lyssignalafdelingem, der hørte under Overvejinspektoratet, fra 1949 under Vejdirektoratet, kontorfællesskab med Tilsynet med Privatbanerne, i hvis journal (TP) afdelingens skrivelser journaliseredes.

Se også:

Print/export