Lov angaaende tilsynet med privatbanerne 1)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Under Ministeriet for offentlige Arbejder ansættes en Direktør ved Tilsynet med Privatbanerne. Han udnævnes og afskediges af Kongen og lønnes med 6 000 Kr. aarlig, stigende hvert 3die Aar med 600 Kr. indtil 7 800 Kr. Det paahviler Direktøren at yde Ministeriet den fornødne Bistand ved det tekniske Tilsyn saavel med Anlæget som med Driften af de private Baner, ligesom han i øvrigt skal bistaa Ministeriet i dettes almindelige Tilsyn med Privatbanerne.

§ 2

Til Bistand for Direktøren ansættes en Ingeniør son Kontorchef samt det øvrige fornødne Personale. Kontorchefen udnævnes og afskediges af Kongen og lønnes med 4 800 Kr., stigende hvert 4de Aar med 330 Kr. indtil 5 790 Kr.

De fornødne Beløb til Kontorholdsudgifter, Dagpenge og Befordringsgodtgørelse bevilges ved de aarlige Finanslove.

Det er ikke tilladt Direktøren eller Kontorchefen at paatage sig andet Arbejde ved Jernbaner eller Jernbaneanlæg end det, der er forbundet med deres Embedsgerning.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 15de April 1919.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

1)
Udfærdiget gennem Ministeriet for offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidende for 1918-19: Folket. Tid. Sp. 3469, 3580, 3683, 3780; Landst. Tid. Sp. 1323, 1577, 1645; Till. A. Sp. 4349;
Print/export