Litra MG er betegnelsen for DSB's nyeste Intercitytogsæt - IC4 med mulighed for en topfart på 200 km/t. IC4 - der produceres af AnsaldoBreda i Italien - skulle fuldende realiseringen af den landsdækkende plan Gode Tog til Alle (GTA), som i øjeblikket er realiseret på Kystbanen, herunder Øresundsbanen, Svendborgbann samt det københavnske S-togsnet.

Det er meningen, at IC4 skal frigøre IC3-tog til den sjællandske regionaltogstrafik efterhånden som IC4 indsættes i landsdelstrafikken. IC4-togene - der skulle være indsat fuldt ud i 2006 - har imidlertid været forfulgt af leveringsvanskeligheder, og i 2007 var der kun fire togsæt i overvåget prøvedrift som regionaltog i Østjylland. I maj 2008 stillede DSB AnsaldoBreda et ultimatum: såfremt 14 togsæt ikke senest i maj 2009 var leveret til landsdelstrafikken, ville DSB opsige kontrakten. I maj 2009 indgik Ansaldobreda og DSB på denne baggrund forlig om de fortsatte leverancer.

Ansaldo Breda har ikke - heller ikke i 2012 - været i stand til at producere og levere de 83 funktionsdygtige IC4-tog, som DSB bestilte i 2000, altså 12 år efter Italienerne fik ordren, og 8 år efter det første sæt kom til Danmark, hvor kun 50 er leveret i dag, og kun omkring 37 sæt er blevet godkendt til at køre på strækningerne. Ordren lød dengang i 2000 på at alle IC4-tog skulle være indsat fuldt ud i 2006

Den 7. august 2008 kørte IC4 for første gang med passagerer - i overvåget prøvedrift - på strækningerne Aarhus - Lindholm og Aalborg - København, og den 4. maj 2009 udstedte Trafikstyrelsen betinget typegodkendelse til togsæt, der kan sammenkobles.

Siden april 2010 er der leveret op til tre togsæt om måneden, som færdiggøres af DSB på IC4-værkstedet i Århus og Bombardiers værksted i Randers, hvor DSB har lejet sig ind. Indtil januar 2011 kørte IC4 kun i landsdelstrafikken fra mandag-torsdag og som regionaltog i Østjylland om fredagen. To sammenkoblede togsæt kørte for første gang med passagerer i september 2010 på fredage i Østjylland og siden den 17. januar 2011 i landsdelstrafikken. I efteråret 2011 køres der et til to daglige sammenkoblede løb. Dette antal forventes tidligst øget i slutningen af 2011, hvor også tre sammenkoblede togsæt forventes introduceret for passagererne. Alle 83 IC4-togsæt og 23 IC2-togsæt skal ifølge forliget være leveret inden udgangen af 3. kvartal 2012.

En indsættelsesplan for IC4

Ifølge DSB's personaleblad, DSB i dag, den 24. august 2010 var der i august 2010 30 IC4-togsæt i Danmark. De 14 har kørt med passagerer siden august 2008. De 16 har DSB modtaget efter forliget i 2009, og de bruges alle til at forbedre og optimere IC4 som produkt.

Af de 30 IC4-togsæt, der er i Danmark, kører de 14 af dem 98 afgange om ugen (undtagen lørdag og søndag) mellem landsdelene og i regionaltrafikken.

Indsættelsesforløbet har været langstrakt og tog først for alvor fart, da toget indsattes i landsdelstrafikken i løbet af efteråret 2008.

Ifølge transportministerens orientering af 4. november 2007 til Folketingets Trafikudvalg var det første togsæt gjort klar til godkendelse som enkeltkørende togsæt i landsdelstrafikken, og toget var transporteret fra Italien til Danmark for at gennemføre dynamiske typetest. Yderligere et togsæt i Italien blev anvendt til gennemførelse af statiske typetest.

Til at begynde med blev der indsat to enkeltkørende togsæt i overvåget prøvedrift forud for typegodkendelsen.

Ifølge en artikel i Århus Stiftstidende den 21. november 2007 havde det første togsæt (togsæt 4) i efteråret 2007 rundet 50.000 km, heraf 37.000 km med passagerer.

Den 4. december 2007 blev følgende om indsættelse af IC4 i landsdelsdrift lagt ud på DSB's hjemmeside: IC4-toget nærmer sig landsdelsdrift

Fra den 22. februar til den 2. marts 2008 var IC4-testkørslerne indstillet som følge af lugtgener fra togets udstødning. Senere i marts 2008 ansøgte AnsaldoBreda og certificeringsvirksomheden TÜV Trafikstyrelsen om en typegodkendelse for i alt 14 enkeltkørende togsæt i landsdelsdrift.

Indsættelsesplanen skred imidlertid yderligere, og i maj 2008 stillede DSB et ultimatum til Ansaldobreda: Såfremt togene ikke var kommet i landsdelstrafik inden maj 2009, ville DSB opsige kontrakten.

De første 14 togsæt, der blev leveret som en del af forliget, blev i første omgang indsat på strækningerne Lindholm/Aalborg - København som Intercity- og lyntog, og Lindholm - Århus - Kolding som regionaltog. IC4 kørte for første gang med passagerer i landsdelstrafikken den 7. august 2008.

Det lange leveringsforløb har fået mange - både politikere og fagfolk - til at sætte spørgsmålstegn ved DSB's kontraktstyring. Rigsrevisionen har imidlertid ikke fundet anledning til at kritisere DSB, hverken i et statusnotat fra februar 2005 eller i Rigsrevisonens beretning fra december 2006.

I august 2010 vækkede det forundring, at de 16 togsæt - der var leveret siden april 2010 som del af den egentlige serieleverance - endnu ikke var godkendt til kørsel med passagerer, herunder til sammenkoblet kørsel. DSB forklarede den 24. august 2010 i personalebladet, DSB i dag, at de 16 senest leverede togsæt bruges til at teste og optimere IC4-produktet. Således benyttes fire togsæt til at oplære lokomotiv- og togførere, fire togsæt benyttes på værkstedet i Århus, så værkstedet kan lære de serieleverede tog bedre at kende, to togsæt benyttes til at teste to sammenkoblede togsæt, og siden august 2010 har yderligere tre togsæt været brugt til at teste tre sammenkoblede togsæt.

DSB meddelte den 9. november 2010, at der er opnået typegodkendelse for de senest leverede tog til dobbeltkoblet drift, og DSB indsatte dobbeltkoblede IC4-tog i landsdelsdrift fra den 17. januar 2011.

Baggrund

I september 1999 skrev daværende trafikminister Sonja Mikkelsen en kronik hvor hun prioriterede elektrificeringen af jernbanenettet højt. Men et par måneder senere efter forhandlinger med SF og Enhedslisten bestemte daværende finansminister Mogens Lykketoft med SR-regeringen at elektrificeringen skulle aflyses og derfor var DSB tvunget til at køre med dieseltog. Det var på et tidspunkt hvor der dieseltog ellers var ved at forsvinde fra andre steder i Europa.1)

DSB bestilte i december 2000 83 togsæt fra den italienske leverandør AnsaldoBreda. Første togsæt blev leveret i efteråret 2003, og de første togsæt skulle have været i drift i løbet af 2004. Efter flere justerede tidsplaner skulle alle have kørt fra starten af 2006. Prisen var 5 mia. kr. Beløbets størrelse kan anskueliggøres ved, at det svarer til 2000 kr. pr. husstand, hvis der regnes med 2,5 millioner hustande. 4 mia. kr. var allerede betalt.

Leveringsforsinkelser

I maj 2008 var ordren endnu ikke effektueret. DSB meddelte den 21. maj, at man ville ophæve kontrakten med leverandøren, hvis AnsaldoBreda ikke senest i maj 2009 havde leveret de første 14 togsæt samt skaffet en typegodkendelse.<ref>[http://politiken.dk/erhverv/article511655.ece DSB stiller ultimatum til tog-producent - Politiken.dk<!– Robotgenereret titel –>]</ref> I forbindelse med forliget i maj 2009 udbetalte AnsaldoBreda en kompensation til DSB på 2,25 mia. kr. ud af den samlede kontraktsum på 5,4 mia. kr. for 83 IC4-togsæt og 23 IC2-togsæt. <ref>[http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article/22472966/ DSB får gigant-erstatning for IC4 - TV 2 Nyhederne<!– Bot genereret titel –>]</ref>

Årsagen til forsinkelserne

Nogle peger på, at forsinkelsen skyldes, at AnsaldoBreda primært leverer el-tog, der får strømmen direkte fra køreledninger over toget. Dernæst har der været problemer med at få togene op på 200&nbsp;km/t, som var et krav fra DSB's side. Endelig har der været problemer med de mange elektricitetskrævende anlæg om bord.

Andre forhold peger i retning af, at de løbende godkendelser fra Trafikstyrelsen er tidskrævende. Togene må fx ikke køre med hastigheder over 160&nbsp;km/t endnu til trods for, at alle motorproblemer efterhånden er løst. Tilladelse til kørsel med passagerer i to sammenkoblede togsæt blev givet september 2010. Typegodkendelsen fra november 2010 gælder dobbeltkoblet drift og hastigheder op til 180 km/t.

Overvåget prøvedrift med passagerer

Den 13. juni 2007 offentliggjorde Trafikstyrelsen, at DSB pr. 12. juni 2007 havde fået tilladelse til prøvedrift med passagerer på strækningen Århus-Aalborg.<ref>[http://www.trafikstyrelsen.dk/sw106978.asp Trafikstyrelsen og IC4], Trafikstyrelsen, 13. juni 2007.</ref> Den 25. juni 2007 indsattes det første IC4 togsæt (togsæt nr. 4) som regionaltog i overvåget prøvedrift med passagerer på den nordjyske strækning. Udover togsæt 4 har også togsæt 8 den 15. august og togsæt 6 den 4. september 2007 fået tilladelse til at køre overvåget prøvedrift med passagerer på strækningerne Lindholm-Århus-Fredericia-Padborg.

DSB fik tilladelse til kørsel med passagerer i et fjerde togsæt (togsæt nr. 7) den 25. oktober 2007, hvorefter det er meningen, at IC4 skal testes for kørsel i Storebæltstunnellen. Herefter skal toget testes i sammenkoblet kørsel. Alle togsæt, som er i Danmark i øjeblikket, skal derefter tilbage til Italien og opdateres til kørsel med sammenkobling og kørsel på Storebælt.

Den 7. august 2008 kørte IC4 for første gang med passagerer i landsdelstrafikken.<ref>[http://go-dyn.tv2.dk/article.php/id-13991457:dsb-gik-stille-med-ic4premiere.html DSB gik stille med IC4-premiere - TV 2 GO'<!– Bot genereret titel –>]</ref> Togsæt nr. 13 afgik som lyntog fra Aalborg kl. 08.59 og ankom kl. 13.29 på spor 1 på Københavns Hovedbanegård, hvor bl.a. DSB's administrerende direktør Søren Eriksen, et stort presseopbud og mange interesserede borgere tog imod det nye tog.

Orientering af ministeren og Folketingets Trafikudvalg

DSB's ledelse er forpligtet til løbende at orientere transportministeren om projektets status med henblik på ministerens orientering af Folketingets Trafikudvalg. I december 2007 fremlagde DSB sammen med producenten AnsaldoBreda den første langsigtede plan for, hvornår toget successivt forventes indsat i Intercity-trafikken, herunder som lyntog.

DSB har forbindelse med orienteringen af trafikpolitikerne henvist til en rapport fra den britiske rigsrevision, hvor det nævnes, at flere andre landes togoperatører også har problemer med forsinket levering. DSB nævnte dog ikke, at rapporten begrunder disse forsinkelser med privatiseringen og fragmenteringen af de britiske jernbaner. Derimod er der ofte tale om, at tog leveres to år efter en kontrakt er underskrevet.<ref>ing.dk, 27. maj 2008 - [http://ing.dk/artikel/88486?rss Andre lande køber tog på to år]</ref>. Men to år er kun for eksisterende modeller. DSB har år 2008 bestilt dieseltog af eksisterende modeller fra Bombardier med levering efter et år<ref>http://bombardier.com/en/transportation/media-centre/press-releases/details?docID=0901260d80055a4a. Bombardier Transportation Wins an Order from Railpool for Delivery of 45 Double-deck Coaches to DSB in Denmark</ref>. Udfordringen er imidlertid, at højteknologiske højhastighedsdieseltog som IC4 ikke findes som hyldevare på de europæiske togfabrikker.

IC4-sagen - Tidslinje

2011:

'Den 3. september 2011' - Ifølge den tyske jernbaneekspert, Markus Hecht, burde DSB på de tidlige produktionsstadier have etableret et forsøgscenter, hvor sammenkoblingen blev testet, inden kørecomputerne blev installeret i togene. <ref>[http://ing.dk/artikel/121746-tysk-jernbaneekspert-om-ic4en-kyndig-kontrollant-havde-grebet-ind-tidligere Tysk jernbaneekspert om IC4:»En kyndig kontrollant havde grebet ind tidligere« | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 30. august 2011' - En række kritiske rapporter om IC4-projektets videre skæbne er tilsyneladende blevet udskudt pga. Folketingsvalget. Rapporterne skulle være offentliggjort i løbet af august. <ref>[http://ing.dk/artikel/121562-kritiske-rapporter-om-ic4-tog-sovses-ind-i-valgkampen Kritiske rapporter om IC4-tog sovses ind i valgkampen | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 23. august 2011' - Ifølge Nyhedsmagasinet Ingeniøren er Ansaldobredas topchef, Salvatore Bianconi, blevet fyret. AnsaldoBredas moderselskab, Finmeccanica, har givet Ansaldobreda resten af året til at gennemføre en økonomisk restruktureringsproces. Leverer denne ikke et tilfredsstillende resultat, vil Finmeccanica forsøge at sælge togproducenten. <ref>[http://ing.dk/artikel/121353-italiensk-industri-gigant-smider-ic4-praesident-paa-porten-og-saetter-virksomheden-til-salg Italiensk industri-gigant smider IC4-præsident på porten og sætter virksomheden til salg | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 23. august 2011' - DSB oplyser, at nordjyderne i en overgangsperiode i køreplanen for 2012 mister den ene af to direkte forbindelser fra København til Aalborg bl.a. som følge af den forsinkede IC4-leverance. <ref>[http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/ic4-forsinkelse-giver-dsb-materielproblemer-i-nordjylland Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 19. august 2011' - DSB har besluttet ikke at øge antallet af afgange med sammenkoblede IC4 i efteråret 2011 men kun køre med to daglige løb. Driftsdata fra DSB viser, at der oftest kun kører et enkelt sammenkoblet løb mellem landsdelene, og at de sammenkoblede tog fortsat har problemer med driftsstabiliteten. <ref>[http://ing.dk/artikel/121275-dsb-opgiver-stor-satsning-med-ic4-toget Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 24. juni 2011' - Driftsdata fra DSB viser, at IC4 kører sammenkoblet mellem 0 og 3 gange om dagen. Kun 14 af de 43 leverede togsæt bruges i køreplansdriften, og heraf kører ni togsæt sammenkoblet. IC3 kører på ca. 10 pct. af de planlagte IC4-afgange. <ref>[http://ing.dk/artikel/120328-ic4-koerer-sammenkoblet-mellem-0-og-3-gange-om-dagen IC4 kører sammenkoblet mellem 0 og 3 gange om dagen | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 12. maj 2011' - DSB oplyser, at Folketingets Trafikudvalg har besluttet at lade et eksternt konsulentfirma se med friske øjne på IC4-togene og undersøge juridiske skridt over for leverandøren <ref>[http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/nye-ojne-pa-ic4-/ DSB: Nye øjne på IC4<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 5. maj 2010' - Det fremgår af DSB's redegørelse til Transportministeriet og Folketingets Trafikudvalg blandt andet, at den utilstrækkelige driftsstabilitet bliver et stadigt større problem i takt med en stigende anvendelse af IC4 i den daglige drift. <ref>http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/tru/bilag/314/994330.pdf</ref>

'Den 28. april 2011' - Ifølge fagbladet Ingeniøren kører der på en almindelig hverdag mellem fire og ni IC4-togsæt rundt på de danske skinner. 18 af de 43 IC4-togsæt, der er kommet til Danmark, er godkendt til at køre med passagerer. <ref>[http://ing.dk/artikel/118587-ic4-er-stadigvaek-en-sjaelden-gaest-paa-danske-stationer IC4 er stadigvæk en sjælden gæst på danske stationer | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 31. marts 2011' - Transportministeren oplyser på et samråd i Folketingets Trafikudvalg, at han ikke vil love, hvornår IC4 for alvor kommer på skinner og dermed for alvor kan give flere IC3-tog til de sjællandske regionaltogsstrækninger. <ref>[http://ing.dk/artikel/118062-transportminister-jeg-giver-ingen-loefter-om-ic4 Transportminister: Jeg giver ingen løfter om IC4&nbsp;| Ingeniøren]</ref>

'Den 24. marts 2011' - DSB oplyser, at antallet af ugentlige afgange med IC4 er steget fra 98 til 105 ugentlige afgange i august 2010.

'Den 8. marts 2011' - DSB oplyser, at man lejer sig ind hos Bombardier i Randers for at få flest mulige IC4-tog ud at køre. <ref>[http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dsb-lejer-sig-ind-hos-bombardier-i-randers/ DSB: DSB lejer sig ind hos Bombardier i Randers<!– Bot genereret titel –>]</ref> <ref>[http://politiken.dk/indland/ECE1216907/ny-aftale-skal-faa-ic4-tog-hurtigere-paa-skinnerne/ IC4-tog kommer hurtigere på skinnerne - Politiken.dk<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 15. februar 2011' - Ifølge ing.dk fremgår det af en artikel i International Railway Journal, at et IC4-tog kører på en teststrækning i Libyen. <ref>[http://ing.dk/artikel/116494-dsbs-ic4-tog-dukker-op-i-libyen DSB's IC4-tog dukker op i Libyen | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref> Toget er angiveligt en gave fra Italiens regeringschef Silvio Berlusconi til Libyens diktator Muammar Gaddafi. <ref>[http://ing.dk/artikel/116631-ic4-tog-i-libyen-var-en-gave-til-gaddafi IC4-tog i Libyen var en gave til Gaddafi | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 20. januar 2011' - DSB oplyser, at 4 ud af 6 daglige afgange med ICL Nonstop mellem København og Aarhus er indstillet indtil udgangen af februar bl.a. fordi alle IC4-tog endnu ikke er klar, og fordi vinteren har været hård ved nogle af togene. <ref>[http://stiften.dk/aarhus/nonstop-tog-til-koebenhavn-stoppet Nonstop-tog til København stoppet - Århus<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 17. januar 2011' - IC4 kører for første gang sammenkoblet med passagerer i landsdelstrafikken. <ref>[http://www.dsb.dk/om-dsb/Presse/nyheder/ic4---nu-med-plads-til-410-passagerer- DSB: IC4 - nu med plads til 410 passagerer<!– Bot genereret titel –>]</ref> <ref>[http://ing.dk/artikel/115635-ic4-endelig-klar-til-myldretiden-men-bossen-er-stadig-ikke-tilfreds IC4 endelig klar til myldretiden - men bossen er stadig ikke tilfreds | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

2010:

'December 2010' - IC4 testkøres for første gang på Gedserbanen med tre sammenkoblede togsæt. <ref>[http://www.folketidende.dk/ic4-tog-skal-kore-pa-gedserbanen IC4-tog skal køre på Gedserbanen | folketidende.dk<!– Bot genereret titel –>]</ref> <ref>[http://www.youtube.com/watch?v=7aSFyPm3Jt8 YouTube - IC4 x 3 på Gedser Banen 15122010<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 9. november 2010' - Ifølge fagbladet Ingeniøren har Trafikstyrelsen udstedt typegodkendelse til den DSB-opgraderede version af IC4, så to togsæt kan køre sammenkoblet i landsdelstrafikken fra den 17. januar 2011. <ref>[http://ing.dk/artikel/113772-ic4-kan-endelig-koere-i-myldretiden-nu-venter-vintertesten IC4 kan endelig køre i myldretiden: Nu venter vintertesten | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref> <ref>[http://www.berlingske.dk/danmark/ic4-toget-gaar-op-i-stoerrelse IC4-toget går op i størrelse - Danmark<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 15. oktober 2010' - Fagbladet Ingeniøren oplyser, at DSB er forhindret i at indsætte de 17 nyeste IC4-tog i landsdelstrafikken, fordi de endnu ikke er sikkerhedsgodkendt i den endelige version, hvor to togsæt kan kobles sammen. Togenes nye kørecomputere trækker godkendelsen i langdrag. <ref>[http://ing.dk/artikel/113004-status-paa-ic4-nye-koerecomputere-traekker-godkendelse-i-langdrag Status på IC4: Nye kørecomputere trækker godkendelse i langdrag | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 13. oktober 2010' - DSB skriver i en pressemeddelelse, at DSB selv opgraderer de første 14 leverede togsæt i Danmark, i stedet for at de skulle have været fragtet tilbage til Italien og være blevet opgraderet der. <ref>[http://www.dsb.dk/om-dsb/Presse/pressemeddelelser/flere-ic4-tog-til-danskerne/ DSB: Flere IC4-tog til danskerne<!– Bot genereret titel –>]</ref> <ref>[http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/10/13/102533.htm?rss=true 14 IC4-tog skal bygges om af DSB - dr.dk/Nyheder/Penge<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 24. september 2010' - IC4 kører for første gang som to sammenkoblede togsæt med passagerer. I første omgang et ugentligt returløb om fredagen mellem Århus og Kolding, men endnu ikke i landsdelstrafikken. <ref>[http://ing.dk/artikel/112588-dsbs-sammenkoblede-ic4-tog-koerer-nu-men-kun-taet-paa-vaerkstedet DSB's sammenkoblede IC4-tog kører nu - men kun tæt på værkstedet | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 24. august 2010' - DSB's personaleavis, DSB i dag, oplyser, at DSB siden august 2010 har kørt indledende test med tre sammenkoblede IC4-togsæt i umiddelbar nærhed af IC4-værkstedet i Århus. Planen er at introducere tre sammenkoblede togsæt for passagererne i slutningen af 2011 i forbindelse med introduktionen af køreplanen for 2012. To sammenkoblede togsæt skal efter planen præsenteres for passagererne i slutningen af september måned 2010.

'Den 16. august 2010' - Flere medier beretter, at de 15 togsæt, der er leveret i en lind strøm til DSB siden april 2010, endnu ikke kører med passagerer, fordi togsættene skal opgraderes af DSB i Århus og på ny godkendes af Trafikstyrelsen. <ref>[http://www.tv2regionerne.dk/player.aspx?id=560123&r=7 TV 2/Regionernes netTV<!– Bot genereret titel –>]</ref> <ref>[http://www.berlingske.dk/danmark/nye-ic4-tog-venter-paa-godkendelse Nye IC4-tog venter på godkendelse - Danmark<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 16. august 2010' - ICL Nonstop udvides med yderligere en afgang i begge retninger, så der mandag-torsdag er i alt seks daglige afgange. <ref>[http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Nyheder/Flere-Nonstop-afgange-mellem-Kobenhavn-og-Arhus/ DSB: Flere Nonstop afgange mellem København og Århus<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 15. juni 2010' - Berlingske Tidende citerer medarbejderavisen DSB I dag for, at testresultaterne med to sammenkoblede togsæt er så gode, at DSB forventer, at togene indsættes i løbet af tredje kvartal 2010. To sammenkoblede togsæt forventes at indgå som fast element i køreplanen fra 2011. <ref>[http://www.berlingske.dk/danmark/nu-bliver-ic4-til-ic8 Nu bliver IC4 til IC8 - Danmark<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 9. maj 2010' - I løbet af sommeren 2011 installeres der bistro i IC4-togene. Med ombygningen slås to fluer med et smæk, fordi der også gøres plads til, at togføreren kan sidde ned og holde pause. <ref>[http://www.avisen.dk/spisevognen-tilbage-i-danske-tog_127170.aspx Spisevognen tilbage i danske tog - Avisen.dk<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 8. april 2010' - De første prøvekørsler i Danmark med to sammenkoblede togsæt udenfor IC4-værkstedet i Århus finder sted mellem Vojens og Tinglev. <ref>[http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Nyheder/Test-med-sammenkoblede-IC4-tog/ DSB: Test med sammenkoblede IC4-tog<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'April 2010' - Den egentlige serieleverance med levering af tre togsæt om måneden påbegyndes. Togene opgraderes i Århus.

'Den 18. januar 2010' - DSB introducerer ICL Nonstop mellem København og Århus med to daglige afgange i hver retning mandag-torsdag uden stop undervejs. Rejsetiden er 2 timer og 40 minutter. Alle afgange køres med enkeltkørende IC4-togsæt.

2009:

'Den 31. august 2009' - DSB oplyser, at der nu er 17 daglige afgange med enkeltkørende IC4-togsæt fra mandag til torsdag. Fredag køres ni afgange i hver retning mellem Århus og Kolding. <ref>[http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Nyheder/Nu-17-afgange-med-IC4-tog/ DSB: Nu 17 afgange med IC4-tog<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 1. august 2009' - DSB ansætter Torben Kronstam som programchef med ansvar for, at IC4-togsættene færdiggøres, når de ankommer til Danmark fra fabrikken i Italien. <ref>[http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Pressemeddelelser/IC4s-nye-starke-mand/ DSB: IC4’s nye stærke mand<!– Bot genereret titel –>]</ref>

'Den 20. maj 2009' - DSB og Ansaldo indgår forlig om både IC4 og IC2, efter hvilket Ansaldo skal levere togsættene til DSB, der forestår færdiggørelsen.<ref>[http://www.dsb.dk/Global/Medier%20til%20Nyheder%20og%20Presse/presse%20orientering%2020%20%20maj%202009.pdf DSBs presseorientering om forliget]</ref>

'Den 4. maj 2009' - Trafikstyrelsen udsteder typegodkendelse til togsæt, der kan sammenkobles, på betingelse af at en række specifikke forhold ændres indenfor en given frist

'Den 27. januar 2009' - Trafikstyrelsen udsteder typegodkendelse til enkeltkørende togsæt på betingelse af at en række specifikke forhold ændres indenfor en given frist<ref>[http://ing.dk/artikel/96388-trafikstyrelsen-ic4-er-betinget-godkendt Trafikstyrelsen: IC4 er „betinget godkendt“ | Ingeniøren<!– Bot genereret titel –>]</ref>.

2008:

'Den 1. december 2008' - IC4 indsat i køreplanen med ét dagligt løb Århus - Ålborg- København - Århus, mandag til torsdag

'Den 7. august 2008 kl. 8.59' - første IC4-tog i drift fra Ålborg mod København, dog kun i „overvåget prøvedrift med passagerer i landsdelstrafik (inkl. tunnelkørsel)“.

'Maj 2008' - DSB stiller AnsaldoBreda et ultimatum om indsættelse af IC4 til landsdelstrafikken senest i maj 2009.

'Marts 2008' - AnsaldoBreda og TÜV søger Trafikstyrelsen om en typegodkendelse for i alt 14 enkeltkørende togsæt i landsdelsdrift.

'Februar-marts 2008' - IC4-testkørslerne var indstillet i perioden den 22. februar til og med den 2. marts som følge af lugtgener fra togets udstødning.

2007:

'Juni 2007' - Det første af fire IC4-tog testkøres med passagerer på strækningen mellem Århus H og Lindholm.

2006:

'December 2006' - I beretning om anskaffelsen af DSB's IC4-tog finder Rigsrevisionen igen ikke anledning til at kritisere DSB.

Moderselskabet Finmecanica beslutter sig på DSB's foranledning for at udskifte topledelsen i AnsaldoBreda. Leveringsplanen revideres på ny, og det første IC4-tog forventes nu først leveret i april/maj 2006.

2005:

'November 2005' - DSB får udbetalt en bod på 250 millioner kroner for både IC4- og IC2-togene.

'Oktober 2005' - I en revideret leveringsplan forventer AnsaldoBreda, at det første IC4-tog er leveret ved køreplansskiftet 2005/2006.

'Februar 2005' - Statusnotat fra Rigsrevisionen. Rigsrevisionen finder ikke anledning til kritik af DSB.

2004:

'Den 13. september 2004' - Dagbladet Børsen skriver, at DSB ifølge Norske Veritas bør droppe IC4-projektet. DSB afviser i en pressemeddelelse kritikken. <ref>[http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelse-om-ic4 DSB: Pressemeddelelse om IC4<!– Bot genereret titel –>]</ref>.

'Juni 2004' - Administrerende direktør Keld Sengeløv udtaler, at DSB føler sig svigtet af leverandøren. Der er problemer med togets elektriske systemer og samspillet mellem togcomputeren og togets mekaniske systemer. Keld Sengeløv truer AnsaldoBreda med dagbøder.

'Marts 2004' - På DSB's årsregnskabspressemøde meddeler DSB, at AnsaldoBreda forventer, at det første IC4-tog er leveret ved køreplansskiftet 2004/2005.

2003:

'April 2003' - Det første IC4-tog skulle ifølge den oprindelige leveringsplan have været indsat i april 2003.

2002:

'December 2002' - DSB og AnsaldoBreda aftaler en ændret leveringsplan, så det første togsæt leveres med 3,5 måneders forsinkelse i forhold til kontrakten. Fristen for sidste tog i drift forbliver uændret, køreplansskiftet 2005/2006.

'November 2002' - DSB skriver kontrakt med AnsaldoBreda om levering af 23 IC2-tog<ref>[http://ing.dk/artikel/44496-kontrakt-i-hus-paa-23-italienske-ic2-tog Kontrakt i hus på 23 italienske IC2-tog] - Ingeniøren den 5. november 2002</ref>.

2000:

'December 2000' - Efter et EU-udbud afgiver DSB en ordre på fem milliarder kroner på 83 IC4-togsæt hos AnsaldoBreda.<ref>[http://ing.dk/artikel/78291-dsb-koeber-ferrari-tog-for-fem-milliarder DSB køber Ferrari-tog for fem milliarder] - Ingeniøren den 12. december 2000</ref><ref>[http://ing.dk/artikel/31192-store-prishop-mellem-tilbud-paa-nye-tog Store prishop mellem tilbud på nye tog] - Ingeniøren den 24. november 2000</ref>

'Maj 2000' - Tilbud fra Bombardier og Siemens bliver sorteret fra<ref>[http://ing.dk/artikel/34998-adtranz-tilbud-uden-bombardier Adtranz-tilbud uden Bombardier] - Ingeniøren den 1 december 2000</ref>.

'Februar 2000' - 5 leverandører afleverer tilbud<ref>[http://ing.dk/artikel/29674-fem-giganter-kaemper-om-80-tog-til-dsb Fem giganter kæmper om 80 tog til DSB] - Ingeniøren den 28, juli 2000</ref><ref>[http://ing.dk/artikel/33327-giganter-kaemper-om-dsb-tog Giganter kæmper om DSB-tog] - Ingeniøren den 27. juli 2000</ref>

1999:

'December 1999' - tidspunktet for aflevering af udbud udskydes til 14. februar 2000<ref>[http://ing.dk/artikel/27699-togfabrikker-faar-mere-tid-til-tilbud Togfabrikker får mere tid til tilbud] - Ingeniøren den 24. december 1999</ref>. <!– forlig, hvor der mangler politiske beslutninger for at gå videre med projektet –>

1998:

'januar 1998' - DSB kommer med deres vision om fremtidens trafik:Gode tog til alle.<ref>[http://ing.dk/artikel/20306-togvisioner-paa-kollisionskurs Togvisioner på kollisionskurs] - Ingeniøren 7. august 1998</ref> <!– bedre kilde ønskes –>

Data

Hvert togsæt består af 4 fast sammenkoblede enheder: MG 56xx - FH 66xx - FG 68xx - MG 58xx {|

Leverandør:
Levering:
Drivkraft:
Transmission:
Bremsesystemer:
Koblingssystem:
Maksimal hastighed:
Maksimal acceleration:
Længde over koblinger:
Bredde/højde:
Akselafstand:
Gulvhøjde:
Vognkassemateriale
Tjenestevægt:
Varmesystem:
Antal siddepladser:
Maksimal togstørrelse i drift:
Sikkerhedssystem:
Pris:
Allerede betalt:

Eksterne henvisninger

Se også

Print/export