I Danmark er 'ejendomsretten' sikret ved bestemmelser i Grundlovens § 73. Ejendom er beskyttet over for det offentlige ved bestemmelserne om ekspropriation, som kræver bestemte betingelser opfyldt, før samfundet kan forlange ejendom afstået. Kravene er:

:* Afståelsen skal ske mod fuld erstatning :* Afståelsen skal ske af hensyn til almenvellet :* Indgrebet skal være hjemlet ved lov

Yderligere er ejendomsretten sikret ved, at en ekspropriationslov ikke kan stadfæstes, hvis mindst en tredjedel af Folketingets medlemmer modsætter sig det. I så fald må loven vedtages igen efter førstkommende nyvalg til tinget, før den kan træde i kraft.

Ejendomsretten omfatter - foruden fast ejendom - også forhold som lejeret, panteret, ophavsret, patentrettighed og ret til pensionsydelse.

Hvis en borger mener, at en lov - eller oftest en myndigheds afgørelse efter en lov - krænker ejendomsretten, kan spørgsmålet indbringes for domstolene. Derudover indeholder en del love særlige regler om klageadgang ved ekspropriation af arealer eller rettigheder.

Print/export