Kolindsund 1827 Kolindsund er et tørlagt sundDjursland med en længde på ca. 25 kilometer. Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Auning til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand. Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen og Kolindsund blev til en lavvandet sø. Vanddybden har formentlig kun været et par meter, og der har været mulighed for store rørskove på det lave vand.

Fra ca. 1872 til 1880 gennemførtes projektet med tørlægningen af Kolindsund. I marts 1872 blev der dannet et aktieselskab med hovedsæde i København. Aktieselskabet forestod selve anlægsarbejdet, som påbegyndtes i maj måned 1872. Landkanalerne og Gren Åen blev gravet ud med hakke, skovl og trillebør i perioden 1872-73, og søen blev tømt for vand i sommeren 1874. Arbejdet skred godt frem og så tidligt som den 3. maj 1874 gik pumperne i gang ved de nyopførte anlæg, og vandet sank 1,30 cm om dagen. I 1877 var det meste af arealerne tilsået med græsfrø. Herved blev ca. 2.500 ha særdeles frugtbar landbrugsjord indvundet og tørlagt. De indvundne arealer blev opdelt i fenner på 6 tdr. land (3,3 ha).

I perioden fra 1880 og de følgende år opførte Aktieselskabet en række gårde i Kolindsund og ansatte bestyrere til af forestå driften. I 1921 blev jorden og gårdene, der hørte ind under Aktieselskabet solgt til private ejere. Ændringen af ejerforholdene kom til at betyde meget for dyrkningsforholdene, idet de nye ejere satte ind på dyrkning af andre afgrøder. Kendetegnet for ejendommene i Kolindsund er at de siden tørlægningen er blevet drevet som „rene“ planteavlsbrug (uden husdyrhold).

I 1930'erne var kanaler, diger, pumpestationer m.v. efterhånden blevet forældede; samtidig var Lodsejerlauget´s organisation ikke tidssvarende. Landmændene i Kolindsund henvendte sig derfor til Folketinget. Der efterfølgende blev vedtaget er særlig lov om Kolindsund; Lov nr. 139 af 2. maj 1934.

I dag er Kolindsund et fortsat meget frugtbart landbrugsområde, hvor der dyrkes korn- og frøafgrøder.

Print/export